Privacy & Cookie Statement

Zoals elke school in het Primair Onderwijs verwerken ook onze scholen persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. In dit Privacy & Cookie Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en van uw kind(eren).

 

Privacy Statement

Contactgegevens 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Bredaseweg 17, 4872 LA in Etten-Leur treedt op als schoolbestuur. Dit lichten wij in dit Privacy Statement verder toe. Telefonisch kunt u ons bereiken op 076-5030260 en per e-mail via privacy@skpoel.nl. 
 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u uw kind aanmeldt bij een school binnen ons bestuur en wanneer uw kind onderwijs volgt bij ons. Dit Privacy Statement geeft u als ouder of verzorger informatie over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind en van uzelf. 

 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?

SKPOEL verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij SKPOEL.

 

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden in Bijlage 1 - Categorieën van persoonsgegevens. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. SKPOEL  zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen. 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 

 

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

 

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem of kantoorautomatisering waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een clouddienst. Dit alles gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van SKPOEL. Met deze organisaties sluiten we verwerkersovereenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Een overzicht van leveranciers waarbij persoonsgegevens worden verwerkt vindt u hier.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

 

Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij hiervoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze derden, of wanneer maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de privacy van u en uw kind zijn gewaarborgd.

 

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Gegevens uit de leerlingadministratie worden over het algemeen tot 5 jaar na uitschrijving bewaard. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.

 

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van SKPOEL. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. 

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. 

SKPOEL zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

 

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens onderaan dit privacy statement). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u en uw kind verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze afspraken worden vastgelegd in de eerdergenoemde verwerkersovereenkomsten.

 

Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld onder 'Contact' of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de SKPOEL.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact

SKPOEL
Bredaseweg 17
4872 LA Etten-Leur
076-5030260
privacy@skpoel.nl

 

Functionaris voor Gegevensbescherming SKPOEL

Het schoolbestuur SKPOEL beschikt over een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Onze FG is te bereiken per e-mail via fg@privacyopschool.nl.

 

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden u aan om dit regelmatig te raadplegen. 

 

Cookie Statement

Cookies

Op onze website(s) gebruiken we cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Verder gebruiken we cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website(s) gebruiken, maar we bekijken niet wat u als individuele bezoeker op onze website doet. Omdat we alleen cookies gebruiken die uw privacy niet schenden hoeven we u niet om toestemming te vragen voor de cookies.