Visie & Missie

Missie

SKPOEL wil dat iedere leerling zich door onderwijs vanuit een katholieke inspiratie optimaal kan ontplooien tot een volwaardige deelnemer aan de moderne, voortdurend veranderende samenleving.

Visie

De kernwaarden van SKPOEL zijn:
  • respect voor de eigenheid;
  • transparantie;
  • diversiteit binnen eenheid;
  • partnerschap;
  • gedrevenheid.
Medewerkers van SKPOEL blinken uit in eigenaarschap en leiderschap. Zij zijn trots op wat ze doen en wie ze
zijn. Zij voelen zich betrokken.

De komende periode richten de scholen zich op kennisoverdracht én op het aanleren van vaardigheden
aan leerlingen. De scholen van SKPOEL bieden alle kinderen thuisnabij passend onderwijs, zodat zij
binnen hun mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling komen. In een flexibele en innovatieve leeromgeving
is iedere leerling in staat om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen.
De scholen kiezen voor het vergroten van eigenaarschap van kinderen bij hun eigen ontwikkelingsproces.
Zij willen het actieve partnerschap van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen versterken. De
scholen kiezen voor innovatie van het onderwijs, het ontwikkelen van professionele expertise, het samen
realiseren van een professionele leergemeenschap en het aanpassen van de leeromgeving aan het gekozen
onderwijs.
SKPOEL investeert in het ontwikkelen van gezamenlijke kwaliteitsstandaarden, die inzichtelijk zijn voor medewerkers, ouders en leerlingen. De scholen hanteren de bestuursnorm (zie jaarverslag) voor het
bereiken van het niveau van de eindtoets. Kwalitatief uitstekend onderwijs is de beste bijdrage aan het
imago van de scholen.