Scholen van nu voor de wereld van morgen

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) bestuurt acht scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Etten-Leur.De scholen hebben samen rond de 2600 leerlingen en ongeveer 270 medewerkers. SKPOEL wil dat iedere leerling zich door onderwijs vanuit een katholieke inspiratie optimaal kan ontplooien tot een volwaardige deelnemer aan de moderne, voortdurend veranderende samenleving.

 

Lees verder

Meer informatie over

Scholen voor wereldwijze kinderen
Wij leveren een essentiële bijdrage aan de optimale ontwikkeling van wereldwijze kinderen tot volwaardige deelnemers aan de moderne, voortdurend veranderende samenleving. Help jij ons daarbij? Bekijk de mogelijkheden om te werken op onze basisscholen!
Visie & Missie
Voor de komende strategische periode 2020 – 2024 verwoorden we wat wij naar buiten willen uitdragen (missie), waarheen we gaan (visie), waar we voor staan (kernwaarden) en waarin we uitblinken (kernkwaliteiten).
Kom werken voor de leukste stichting in Etten-Leur
We zijn voor onze scholen regelmatig op zoek naar enthousiaste leerkrachten en medewerkers. Ben je op zoek naar een baan in het onderwijs? Reageer dan op een van onze vacatures. Op zoek naar flexibiliteit én uitstekende voorwaarden? Kijk dan eens hier.
Bestuurskantoor
Het bestuurskantoor zorgt voor de praktische en beleidsmatige ondersteuning van de scholen en het bestuur. De stafmedewerkers voeren taken uit op het gebied van huisvesting, financiële zaken, personeelsadministratie, bestuursondersteuning, onderwijs & kwaliteit, hrm-advies, inkoop, facilitaire dienstverlening en informatiemanagement.
Medezeggenschap
Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.
Jaarverslag
In de jaarverslagen van SKPOEL informeren wij u over het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de algehele gang van zaken binnen de stichtingen. In de jaarverslagen staat hoe ver we zijn gekomen met onze doelen uit het meerjarenbeleidsplan. Er is aandacht voor de cijfers, maar ook voor de verhalen daarachter.

Visie & Missie

De komende periode richten de scholen zich op kennisoverdracht én op het aanleren van vaardigheden aan leerlingen. De scholen van SKPOEL bieden alle kinderen thuisnabij passend onderwijs, zodat zij binnen hun mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling komen. In een flexibele en innovatieve leeromgeving is iedere leerling in staat om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen.

De scholen kiezen voor het vergroten van eigenaarschap van kinderen bij hun eigen ontwikkelingsproces. Zij willen het actieve partnerschap van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen versterken. De scholen kiezen voor innovatie van het onderwijs, het ontwikkelen van professionele expertise, het samen realiseren van een professionele leergemeenschap en het aanpassen van de leeromgeving aan het gekozen onderwijs.

Lees verder
  • Neem contact op met SKPOEL

  • *
  • *
  • *
  • *